KidsLove Wheelz

 https://www.kidslovewheelz.nl

 

Over onsprivacybeleid

Kids Love Wheelz geeft veel om uw privacy. Wijverwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeterenvan) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij overu en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevensnooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ditprivacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaropontsloten dienstverlening van Kids Love Wheelz. De ingangsdatum voor degeldigheid van deze voorwaarden is 16/03/2023, met het publiceren van eennieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Ditprivacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waardeze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden dezegegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uitop welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruikbeschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan onsverstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt ucontact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt decontactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over degegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uwgegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechniekenwij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware: Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software vanPrestashop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan onsbeschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Prestashop heeft toegang totuw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevensnooit gebruiken voor een ander doel. Prestashop is op basis van de overeenkomstdie wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelente nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing vanSSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Prestashop maakt gebruik van cookiesom technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van desoftware, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.Prestashop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigenconcern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting:Prestashop

Wij maken voor ons reguliere zakelijkee-mailverkeer gebruik van de diensten van Prestashop. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.Prestashop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al onse-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Paymentprocessors: Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) debetalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoalsuw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekkingtot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op deonderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Molliebewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen istoegestaan.

 

Verzendenen logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is hetonze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van dediensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoornoodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNLuw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is hetonze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van dediensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoornoodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHLgebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uwgegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatieen boekhouden: EDR Administratie

Voor het bijhouden van onze administratie enboekhouding maken wij gebruik van de diensten van EDR Administratie. Wij delenuw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uwbestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren vanverkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.EDR Administratie is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevensvertrouwelijk behandelen. EDR Administratie gebruikt uw persoonsgegevens nietvoor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


 

Doel van degegevensverwerking

Algemeendoel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend tenbehoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerkingaltijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uwgegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wijgebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later momentcontact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige enoverige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaaltot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons ofeen eed of wettelijke verplichting.

 

Automatischverzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld dooronze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder teverbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerkingaan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kids Love Wheelzop grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uwgegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullenons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt vanons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat uniet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij onsaangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekentook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatstecontactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijkerechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijkeadministratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens tebewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijnloopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofielen documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse enEuropese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking totde persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen uhieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kuntberoepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften enkopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In hetgeval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenstte ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden eenadministratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van eenvergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften enkopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wijbinnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klachtin te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uwpersoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens diewij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen eenreactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bijons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van deverwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van decategorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens diewij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doenaan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen eenreactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bijons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht opbeperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens diewij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen eenreactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bijons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperkingopheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht opoverdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens diewij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoekmet die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangtdan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van allegegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andereverwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij ineen dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat deveilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht vanbezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het rechtbezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of inopdracht van Kids Love Wheelz. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk degegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Isuw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens diewij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerkingblijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerdeindividuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uwgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u vanmening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voorprivacyzaken.

 

Cookies

GoogleAnalytics

Via onze website worden cookies geplaatst vanhet Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wijgebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoebezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grondvan geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wijverzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google.Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en opdie manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt dezeinformatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords)en overige Google-diensten en producten.

Cookies vanderde partijen

 In hetgeval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies isdit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingenin het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht onsprivacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijzewaarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, danbrengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Kids Love Wheelz

Schaijksestraat 13

5375KC Reek Nederland

T (085) 060-2360

E info@kidslovewheelz.nl

Contactpersoon voor privacyzaken LeroyLisapaly